Fotel ISRI 6860-870 - VOLVO FH FM

 

Sie­dze­nie kie­row­cy do sa­mo­cho­du cię­ża­ro­we­go mar­ki VOLVO FH FM. Fo­tel wy­po­sa­żo­ny jest w re­gu­la­cję opar­cia i po­chy­łu. Re­gu­la­cje lę­dź­wio­we 2 po­zy­cyj­ne zwięk­sza­ją kom­fort użyt­ko­wa­nia fo­te­la. Fo­tel kie­row­cy do sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych VOLVO FH / FM. Regulacja poziomu amortyzacji / wagi pozwala dostować fotel dla kierowców o wadze do 150kg.


Dane techniczne

 • Amor­ty­za­cja pneu­ma­tycz­na
 • Re­gu­la­cja wy­so­ko­ści
 • Re­gu­la­cja opar­cia
 • Re­gu­la­cje lę­dź­wio­we dwu­po­zy­cyj­ne
 • Re­gu­la­cja amor­ty­za­cji / wa­gi
 • Szyb­kie opusz­cza­nie
 • Re­gu­la­cja ko­ły­ski / tilt
 • Re­gu­la­cja dłu­go­ści sie­dzi­ska
 • Za­głó­wek re­gu­lo­wa­ny
 • Zin­te­gro­wa­ny 3 pkt. pas bez­pie­czeń­stwa

Do­po­sa­że­nie :

 • Po­dło­kiet­ni­ki